Otelimizin yap�m� 1999 y�l�nda tamamlanm�� ve otelimiz 2011 y�l� �ubat ay�nda restore edilmi�tir. Çok belirgin, ilginç, do�al, mimari ve manzara özelliklerine sahiptir. Bu alan her insan�n gözleri için gerçek bir cennet sunar. Otelimiz, Kent  Park�n çe�mesinin arkas�nda bulunmaktad�r. Yak�n çevresinde ise �ehir merkezi, �ehir meydan�, Makedonya Hükümet binas�, Makedonya Meclisi, Amerikan Büyükelçili�i, �talyan Büyükelçili�i ve al�� veri� merkezleri bulunmaktad�r. Otelimiz �ehir merkezine ve listede yaz�l� olan yerlere yürüyerek yakla��k 15 dakika mesafededir.
� Copyright 2011 - aLiquid Design, All Rights Reserved.